Sprawozdanie z działalności za 2010 rok
Descargar 259.24 Kb.
TítuloSprawozdanie z działalności za 2010 rok
Página6/7
Fecha de conversión06.01.2013
Tamaño259.24 Kb.
TipoDocuments
1   2   3   4   5   6   7

III. ZADANIA POWIATU – REHABILITACJA SPOŁECZNA


Zadania Powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikają z art. 35 a ust.1 ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)
 1. Opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
 1. Rehabilitacji społecznej
 2. Rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
 3. Przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
AS.Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej
w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
AT.Udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji
z ich realizacji
AU.Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności
AV.Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
AW.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób


Systematyczna współpraca z 14 organizacjami pozarządowymi i instytucjami skupiającymi osoby niepełnosprawne podczas realizacji zadań dotyczących:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

 • dofinansowania przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych,

 • wdrażania nowych rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

 1. Dofinansowanie: 1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

AX.Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

AY.Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia

AZ.Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

BA.Rehabilitacji dzieci i młodzieży

 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

 2. Zlecanie zadań w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 3. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 4. Realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszarów przewidywanych w programie

 5. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  w turnusach rehabilitacyjnychTurnusy rehabilitacyjne stanowią aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694)

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych były osoby niepełnosprawne tj.:

 1. dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności

 2. osoby powyżej 16-tego roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej KIZ, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a na osobę w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia.


Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się
w kwocie: 27 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 25 % dla osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 23 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 18 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w formie komunikatu tj.:


III Kwartał 2009 roku – 3.113,86 zł

IV kwartał 2009 roku – 3.243,60 zł

I kwartał 2010 roku – 3.316,38 zł

II kwartał 2010 roku – 3.197,85 zł

III kwartał 2010 roku – 3.203,08 zł


W 2010 r. wynosiło ono:


Lp.

Uczestnicy

I

kwartał

II

kwartał

III

kwartał

IV

kwartał

1.

ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci
i młodzież niepełnosprawna

841,00 zł

876,00 zł

895,00 zł

863,00 zł

2.

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

778,00 zł

811,00 zł

829,00 zł

799,00 zł

3.

z lekkim stopniem niepełnosprawności

716,00 zł

746,00 zł

763,00 zł

735,00 zł

4.

zatrudnieni w Zakładzie Pracy Chronionej

560,00 zł

584,00 zł

597,00 zł

576,00 zł

5.

opiekun

560,00 zł

584,00 zł

597,00 zł

576,00 zł


Zgodnie z § 4 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna na wyraźne zalecenie konieczności pobytu opiekuna we wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.


704 osób wraz z 438 opiekunami tj. 1142 osoby (spadek o 27 osób w stosunku do roku 2009 co stanowi 2,3 % ) ubiegało się o dofinansowanie ze środków PFRON do wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, w tym:

Przyznano dofinansowanie dla 296 osób i 232 opiekunów tj. 528 osób na kwotę 308.059 zł

Wypłacono dofinansowanie dla 214 uczestników i 173 opiekunów tj. 387 osób na kwotę 223.819

zł z podziałem na:

a) osoby dorosłe - 277 160.326 zł

w tym: dorośli - 157

opiekunowie - 120

b) dzieci - 110 63.493 zł

w tym: dzieci - 57

opiekunowie - 53

Dofinansowanie dla osób dorosłych otrzymało 147 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 10 osób ze stopniem umiarkowanym w tym 2 osoby to studenci do 24 roku życia, którzy mieli pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania i 8 osób to uczestnicy projektu systemowego pn. Dobry Start. ,,Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim ’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. 82 osoby z 59 opiekunami zrezygnowały z wyjazdu z uwagi na pogorszenie sytuacji zdrowotnej, zdarzenia losowe, podjęcie pracy i trudności finansowe, zgon 3 wnioskodawców

 2. 5 wniosków ze względów formalnych pozostały bez rozpoznania (brak wymaganego orzeczenia o niepełnosprawności).

 3. z powodu braku środków 408 osób otrzymało odmowę przyznania dofinansowania w tym :

 1. 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( mieszkańcy DPS ),

 2. 392 osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

W 2010 roku w związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w stosunku do zgłoszonych potrzeb na podstawie § 6 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych obniżono wysokość przysługującego dofinansowania o 20 % przedstawionych w tabeli kwot. Przyznawane kwoty wynosiły:


Lp.

Uczestnicy

I

kwartał

II

kwartał

III

kwartał

IV

kwartał

1.

ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci
i młodzież niepełnosprawna

673,00 zł

701,00 zł

716,00 zł

691,00 zł

2.

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

623,00 zł

649,00 zł

663,00 zł

640,00 zł

3.

z lekkim stopniem niepełnosprawności

573,00 zł

597,00 zł

610,00 zł

588,00 zł

4.

zatrudnieni w Zakładzie Pracy Chronionej

448,00 zł

467,00 zł

478,00 zł

460,00 zł

5.

opiekun

448,00 zł

467,00 zł

478,00 zł

460,00 zł


Przeznaczone w planie finansowym środki PFRON na realizacje zadania wykorzystano w 100 %, a niedobór środków w tym zakresie można szacować na około 500.000 zł.

W siedzibie PCPR-u udostępniano osobom indywidualnym zgromadzone oferty
i rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych
i przyjmowania grup przy udziale kosztów PFRON. Przedstawiano możliwości skorzystania z tej formy rehabilitacji, udzielano indywidualnej pomocy uczestnikom w kompletowaniu wniosków o przyznanie dofinansowania. Na bieżąco współpracowano z organizatorami turnusów w zakresie prawidłowego rozliczenia się z przekazanego dofinansowania (na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną).

BB.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychZgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.


W obowiązującym terminie wpływu tj. do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania 8 podmiotów złożyło 21 wniosków na kwotę 76.858 zł. Z uwagi na niedobór środków PFRON przekazanych w 2010 r. dla powiatu częstochowskiego nie realizowano zadania.


BC.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnymZgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. Nr 96 poz.861 z póź. zm.) na realizację dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz sprzęt rehabilitacyjny przeznaczono
i wydano kwotę 343,205 zł. (100 % przewidzianych środków PFRON).


W toku realizacji zadania wpłynęło 878 wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 463.105 zł., oraz 34 wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 21.100 zł.

Pozytywnie rozpatrzono 695 wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 330.105 zł. oraz 18 wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 13.100 zł.

Negatywnie rozpatrzono 183 wnioski na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 133.000 zł. oraz 16 wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 8.000 zł.

W ramach dofinansowania zaopatrzenia w przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych umożliwiono zakup następujących środków :


 1. Wózki inwalidzkie – 13 sztuk 23.080 zł

 2. Protezy, ortezy – 31 sztuk 72.039 zł

 3. Pończochy kikutowe – 72 sztuki 1.264 zł

 4. Gorsety i kołnierze ortopedyczne – 3 sztuki 920 zł

 5. Obuwie ortopedyczne – 27 sztuk 6.131,65 zł

 6. Balkoniki i podpórki – 14 sztuk 1.271,40 zł

 7. Pionizatory – 5 sztuk 16.950 zł

 8. Pozostałe ortopedyczne np. fotelik – 9 sztuk 5.958,20 zł

 9. Szkła do okularów – 6 sztuk 228,60 zł

 10. Aparaty słuchowe – 68 sztuk 97.144,39 zł

 11. Cewniki – 7.064 sztuki 6.356,68 zł

 12. Worki – 230 sztuk 831,26 zł

 13. Pieluchomajtki – 73.770 sztuk 73.043,62 zł

 14. Protezy piersi – 7 sztuk 1.271 zł

 15. Peruki – 6 sztuk 1.015 zł

 16. Materace przeciwodleżynowe – 10 sztuk 1.414 zł

 17. Pozostałe pomocnicze np. poduszka – 63 sztuki 4.692,20 zł

 18. System wspomagający słyszenie – 2 sztuki 16.494,00 zł

RAZEM 81 400 sztuk 330.105,00 zł


Przepisy § 13 ust. 6 pkt. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia określają górną granicę dofinansowania kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stanowiąc, że wysokość dofinansowania wynosi: do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, do 150 % sumy kwoty ustalonego limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W związku ze znacznym ograniczeniem środków PFRON w stosunku do zgłoszonych w 2010 r. potrzeb obniżono do 130 % wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustalonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 13.100 zł.
otrzymało 18 osób.

W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny umożliwiono zakup następujących urządzeń :


1. Łóżka ortopedyczne 5 sztuk 6.320,00 zł

2. Rowery rehabilitacyjne 11 sztuk 6.436,00 zł

3. Orbitrek 1 sztuka 444,00 zł

4. Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne 1 sztuka 900,00 zł

RAZEM 13.100,00 zł

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli przedłożą zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę o rodzaju schorzenia i wyraźnym wskazaniu do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosiła 60 % kosztów zakupu tego sprzętu.

BD.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznychO dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów osoby niepełnosprawnej z otoczeniem mogą

ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w  poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym zamieszkują na stałe

 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia ( przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2010 r. wynosiło 3.203.08 zł. x 15=48.046,20) .

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu, natomiast dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, przysługuje osobom niepełnosprawnym corocznie.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna może złożyć w ciągu całego roku.


Wykorzystano środki na dofinansowanie likwidacji barier w łącznej kwocie 122.561 zł., w tym dla:

 • dorosłych 88.906 zł.

 • dzieci 33.655 zł.
 1. Likwidacja barier architektonicznych


Z uwagi na ograniczone środki PFRON pozytywnie rozpatrzono tylko wnioski osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, którym przeprowadzona likwidacja barier w znacznym stopniu ułatwiła wykonywanie codziennych czynności np. wykonanie podjazdu, podnośnika, przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie natrysku, montaż siodełka i uchwytów, położenie płytek antypoślizgowych, poszerzenie drzwi do łazienki, likwidacja progów.


Wykorzystano środki w kwocie 81.546 zł., z tego dla:

 • dorosłych 67.891 zł.

 • dzieci 13.655 zł.


Wpłynęło 45 wniosków. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków dokonano 40 wizji lokalnych w miejscu zamieszkania wnioskodawców, a 5 wnioskodawców z powodu wyczerpania środków finansowych zostało poinformowanych o braku możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Rozpatrywane sprawy dotyczyły:

 • 43 osób dorosłych

 • 2 dzieci niepełnosprawnych

Rozpatrzono 45 wniosków, z tego:

 • 8 wniosków pozytywnie zawierając 8 umów, w tym 2 na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

 • 1 wnioskodawca zmarł,

 • 1 wnioskodawca nie złożył kosztorysu w wyznaczonym terminie,

 • 35 wnioskodawców z powodu niewystarczających środków PFRON zostało powiadomionych o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w przyszłym roku.


Po zakończeniu przez wykonawców robót budowlanych określonych w umowie z wnioskodawcami pracownicy Centrum wraz z pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane dokonali odbioru prac w zakresie przedmiotu umowy. Wspólnie dokonano
8 kontroli w oparciu o opracowane przez wykonawców kosztorysy powykonawcze.


2) Likwidacja barier w komunikowaniu się


Wpłynęło 11 wniosków dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu dotyczących dofinansowania zakupu zestawów komputerowych .

W związku z trudną sytuacją finansową nie było możliwości dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się.

Osoby niewidome, niesłyszące, ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych, ze względu na szczególne potrzeby w zakresie porozumiewania się, 8 osób zostało poinformowanych o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów celowych ,,HOMER 2003 i PEGAZ 2003’’ realizowanych w latach ubiegłych w wyznaczonych terminach przez Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2010 roku Fundusz nie przewidział jednak naboru wniosków w ramach wymienionych programów.


 1. Likwidacja barier technicznych


Wpłynęło 10 wniosków dotyczących likwidacji barier technicznych.

Zawarto 8 umów na kwotę 41.015,00 zł w tym dla osób dorosłych zawarto 6 umów na kwotę 21.015,00 zł., dla dzieci i młodzieży 2 umowę na kwotę 20.000,00 zł. na dofinansowanie :

 • w 1 przypadku wanny kąpielowej,

 • w 1 przypadku podnośnika rehabilitacyjny,

 • w 1 przypadku podnośnika transportowo- kąpielowego,

 • w 1 przypadku podnośnika elektrycznego z siodełkiem,

 • w 1 przypadku krzesło toaletowe,

 • w 1 przypadku schodołaz,

 • w 1 przypadku schodołaz z krzesełkiem,

 • w 1 przypadku drabinki dołóżkowe i podnośnik dowannowy.


Jeden wnioskodawca z powodu niewystarczających środków PFRON został powiadomiony o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w przyszłym roku natomiast drugi wnioskodawca zrezygnował z otrzymanego dofinansowania.


8. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej


Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne wobec których Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności zalecił uczestnictwo w zajęciach warsztatu.Na terenie powiatu częstochowskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej
w Koniecpolu przy ul. Zamkowej 27, w którym uczestniczy 30 osób.

Pokrycie kosztów miesięcznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2010 roku wyniosło 1.370,00 zł x 30 uczestników = 41.100 zł x 12 miesięcy = 493.200 zł. w tym ze środków PFRON 443,880 zł., ze środków własnych powiatu 49.320 zł.


Zgodnie z zasadami określonymi w artykule 68c ustawy o rehabilitacji dotyczącymi współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej PFRON w 2010 r. maksymalnie mógł dofinansować 90% kosztów działalności warsztatu. W związku z powyższym na mocy zawartej w dniu 2 kwietnia 2007 r. umowy oraz zawartego w dniu 25 marca 2010 r. aneksu do umowy z jednostką prowadzącą warsztat tj. Kołem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu powiat dofinansował działalność warsztatu w kwocie 49.320 zł.

Jednocześnie w związku z obowiązkiem powiatu do pokrywania kosztów rehabilitacji, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w odniesieniu do swoich mieszkańców uczestniczących w warsztatach działających na terenie innych powiatów, powiat na mocy zawartego w dniu 28 kwietnia 2010 r. porozumienia z miastem Częstochowa dofinansował koszt rehabilitacji w kwocie 3.655.58 zł. dla dwóch uczestników mieszkańców z gmin Blachownia i Mykanów uczestniczących w warsztacie działającym na terenie miasta przy ul. Olszowej 2. Mieszkaniec gminy Blachownia z dniem 01.09.2010 roku z uwagi na podjęcie pracy zawodowej został skreślony z listy uczestników warsztatu. Natomiast na mocy zawartego w dniu 30 marca 2010 r. porozumienia z powiatem Myszkowskim Powiat Częstochowski dofinansował koszt rehabilitacji w kwocie 1.644 zł dla jednej mieszkanki z gminy Lelów, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku na terenie gminy Niegowa.

Z kolei na mocy porozumienia z 19 kwietnia 2010 r. powiat zawierciański przekazał na rzecz powiatu częstochowskiego dofinansowanie w kwocie 8.220 zł. tytułem uczestnictwa w WTZ w Koniecpolu 5 swoich mieszkańców z gminy Szczekociny.


9. Orzekanie o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1   2   3   4   5   6   7

Similar:

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconRok vykazovania 2011, rok vydania 2010-2011 Prešovská univerzita V Prešove

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconSprawozdanie z realizacji budżetu gminy kock za 2005 R

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconPublikační činnost ZČU rok 2008

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconVýročná správa za rok 2002 Organizácia

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconSeznam semen pro rok 2012-13

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconRok 2011 monografie w języku polskim

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconVэro?nн zprбva љkoly za љkolnн rok 2003/2004

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconPriority vlády sr V integrácii rómskych komunít na rok 2004

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconPublikace za rok 2003 svázané s granty a výzkumnými záměry

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok iconPrнloha 1 Rozpis predmetu ?innosti Љl tanap-u V T. Lomnici na rok 2007

Coloca este botón en su sitio:
esdocs.org


La base de datos está protegida por derechos de autor ©esdocs.org 2014
enviar mensaje
esdocs.org
Página principal