Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska I Rolnictwa
Descargar 20.57 Kb.
TítuloReferat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska I Rolnictwa
Fecha de conversión04.01.2013
Tamaño20.57 Kb.
TipoDocuments

……………………, dnia:…………..………………………


Nr sprawy: ……………………………….…

................................................................................

imię i nazwisko / nazwa firmy

................................................................................

adres

............................................................................

kod pocztowy miejscowość

.....................................................

nr telefonu lub adres e-mail
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w

Strzelcach Krajeńskich

Al. Wolności 48

66 – 500 Strzelce Kraj.

WNIOSEK

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie


Na podstawie art. 8 - 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
wnoszę o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie ……….……………………………………………………………………………………………... ………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....….……………………………………………………………………………………………..…......……………………………………………………………………………………………………...….

..........................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:

kserokopia inne (jakie............................................................................................)

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji drogą pocztową na adres…...................................................................


Odbiór osobiście przez wnioskodawcę.

…………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

Udostępnienie informacji środowisku i jego ochronie


Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji
o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788)
w związku z art. 173 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na rachunek bankowy
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 66 – 500 Strzelce Kraj., Al. Wolności 48, Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Kraj. 28836200050399181920000010.


Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Podstawa prawna

Na podstawie art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 • sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788), w związku z art. 173 ustawy
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Miejski w Strzelcach Krajeńskich ul. Al. Wolności 48, pok. 35, tel.: (095) 76 36 335.


Opłaty

 1. Za wyszukiwanie informacji :

 • 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów.

 • Jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż 10 dokumentów opłata ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument.

 1. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

 • 210 mm x 297 mm (A4):

   1. 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej,

   2. 3,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.

 • 297 mm x 420 mm (A3):

   1. 0,60 zł za każdą stronę kopii czarno-białej,

   2. 6,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.

 • 420 mm x 594 mm (A2):

   1. 1,20 zł za każdą stronę kopii czarno-białej,

   2. 12,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.

 • 594 mm x 841 mm (A1):

   1. 2,40 zł za każdą stronę kopii czarno-białej,

   2. 24,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.

 • 841 mm x 1189 mm (A0):

   1. 4,80 zł za każdą stronę kopii czarno-białej,

   2. 48,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.

 1. Za sporządzenie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty, o których mowa wyżej, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5.

 2. Za przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnianie pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnik danych. Opłaty, o których mowa w pkt. I – IV płatne na rachunek bankowy Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 66 – 500 Strzelce Kraj., ul. Al. Wolności 48, Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Kraj. 28836200050399181920000010.

 3. Za przesłanie drogą pocztową kopii dokumentów lub danych:
  Pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych „Poczty Polskiej ” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:
  1. 2 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii.
  2. 5 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę. Płatne przy odbiorze przesyłki.

 4. Przesłanie kopii dokumentu lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty.

 5. Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Termin załatwiania sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

W dniu złożenia wniosku udostępnianie dokumentów, o których dane zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

 2. skargę raportuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Dodatkowe informacje


 1. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

 2. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

 3. Nie pobiera się opłaty, jeżeli wniosek złożony został przez organ administracji.

 4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. 

Similar:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska I Rolnictwa iconPlan ochrony dla parku krajobrazowego „chełmy rozdział 1 Cele ochrony przyrody Parku

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska I Rolnictwa iconSkolebestyrelsesmøde Referat 11 Kl. 18: 30 – 21: 00

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska I Rolnictwa iconReferat fra landskursus januar 2012

Coloca este botón en su sitio:
esdocs.org


La base de datos está protegida por derechos de autor ©esdocs.org 2014
enviar mensaje
esdocs.org
Página principal