SaqarTvelos regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministro
Descargar 2.06 Mb.
TítuloSaqarTvelos regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministro
Página6/40
Fecha de conversión27.12.2012
Tamaño2.06 Mb.
TipoDocuments
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

2.3 administraciuli struqtura

2.3.1 saqarTvelos garemos dacvis saministro (MoEP)


saqarTvelos garemos dacvis saministro warmoadgens erT-erT ZiriTad uwyebas, romelsac evaleba garemos dacvis sferoSi saxelmwifo politikis SemuSaveba da gatareba, garda bunebrivi resursebiT sargeblobisa, romlis funqciac, saqarTvelos mTavrobaSi 2011 wels ganxorcielebuli struqturuli cvlilebebidan gamomdinare, gadaeca energetikisa da bunebrivi resursebis saministros(MoENR). garemos dacvis saministros funqciebia:

SezRudos, SeaCeros, an akrZalos nebismieri saqmianoba, romelic iwvevs garemoze Seuqcevad zemoqmedebas;

gasces nebarTvebi, maT Soris garemoze zemoqmedebis nebarTva

ganaxorcielos garemoze zemoqmedebis Semarbilebeli qmedebebis Sesrulebaze kontroli

miiRos saqmianobis ganmaxorcielebelisagan monitoringTan, narCenebis marTvasTan da sxvasTan dakavSirebuli nebismieri informacia da sxva.

ekologiur eqspertizas daqvemdebarebul saqmianobebis proeqtebTan dakavSirebiT xsenebuli saministros ekologiuri eqspertizisa da inspeqtirebis departamenti organizebas ukeTebs garemoze zemoqmedebis Sefasebis amgariSebis ganxilvas da amzadebs dokumentacias (ministris brZanebis proeqts) garemoze zemoqmedebis nebarTvebis gasacemad. aRniSnuli departamenti pasuxismgebelia agreTve kontrolis ganxorcielebaze.

daculi teritoriebis saagento pasuxismgebelia sxvadasxva kategoriis daculi teritoriebis (nakrZali, erovnuli parki, bunebis Zegli, aRkveTili, daculi landSafti, saerTaSoriso mniSvnelobis Warbteniani teritoria, biosferuli rezervati da sxva) marTvaze. saagentos ZiriTadi funqciebia daculi teritoriebis dacva, movla, aRdgena da sxva, agreTve daSvebuli qmedebebis ganxorcielebis marTva.

garemos erovnuli saagento pasuxismgebelia arsebuli da mosalodneli hidrometeorologiuri da geodinamikuri procesebis Sesaxeb sainformacio masalebis, prognozebis da gafrTxilebebis momzadebaze; agreTve garemos dabinZurebis mdgomareobaze; usafrTxoebis uzrunvelyofis mizniT mdinareTa da Savi zRvis teritoriuli wylebis hidrometeorologiur prognozze; saxelmwifo aviaciisaTvis meteorologiuri monacemebis miwodebaze da sxva.

2.3.2 ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro (MoESD)


ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro aris is uwyeba, romelic pasuxs agebs teqnikuri dokumentaciis ganxilvaze (damoukidebeli eqspertis daskvnis CaTvliT), mSeneblobis nebarTvebis gacemaze da uzrunvelyofs mSeneblobis dasrulebis Semdeg mimRebi komisiis Seqmnas.

samSeneblo samuSaoebze saxelmwifo zedamxedvelobas da standartebTan da gzS-sa da proeqtis moTxovnebTan Sesabamisobisobis kontrols ganaxorcielebs ekonomikuri ganviTarebis saministros mTavari arqiteqturuli-samSeneblo inspeqcia.

2.3.3 saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti (RDMRDI)


saqarTvelos regionaluri ganviTarebis da infrastruqturis saministros saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti (RDMRDI) pasuxismgebelia politis da strategiuli gegmebis SemuSavebaze, rac dakavSirebulia saavtomobilo gzebis ganviTarebasTan, gzebis da moZraobis marTvasTan, sazogadoebrivi gamoyenebis saerTaSoriso da adgilobrivi gzebis mSeneblobas da reabilitaciasTan dakavSirebul sakiTxebTan da saxelmwifo biujetidan, sesxebidan, grantebidan da sxva finansuri wyaroebidan Tanxebis gamoyenebasTan.

amgvarad, saqarTvelos regiopnaluri ganviTarebis da infrastruqturis saministros saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti pasuxismgebelia proeqtis da garemos zemoqmedebis Sefasebis kvlevebis Sesyidvaze, iseve rogorc, gzebis samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebis Sesyidvaze. igi pasuxismgebelia uzrunvelyos Sesabamisi donori organizaciebis garemos dacvis da socialuri sakiTxebis moTxovnebis Sesabamisoba saqarTvelos kanonmdeblobasTan. garemos dacvis marTvis gegmis (EMP) ganxorcielebis kontroli aris saavtomobilo gzebis departamentis pirdapiri pasuxismgebloba.

saavtomobilo gzebis departamentSi aris specialuri ganyofileba, romelic dakavebulia garemos dacvis sakiTxebiT. am ganyofilebis saxelwodeba aris teqnikuri sammarTvelos proeqtis Sefasebis, axali teqnologiebis da garemos dacvis ganyofileba. am ganyofilebam unda ganixilos EIAda EMP, romelic dakavSirebulia saavtomobilo gzebis departamentis proeqtebTan da awarmoos damtkicebuli EMP da EIA kontraqtoris Sesrulebis, garemos standartebis da kontraqtoris garemos dacvis sxva valdebulebebis monitoringi.

2.3.4 aWaris garemos dacvis da bunebrivi resursebis sammarTvelo


aWaris avtonomiuri respublikis garemos dacvis da bunebrivi resursebis sammarTvelo pasuxismgebelia aWaris avtonomiuri respublikis mdgradi ganviTarebis politikis gatarebaze da kompetenciis farglebSi bunebrivi resursebis marTvaze, garemos dacvis monitoringze, kontrolis ganxorcielebaze, atmosferul haersa da wyalSi emisiebis proeqtebis SeTanxmebaze, narCenebis marTvaze da sxva.

2.3.5 sxva pasuxismgebeli samTavrobo dawesebulebebi


saqarTvelos kulturis da ZeglTa dacvis saministros arqeologiuri kvlevis centri pasuxismgebelia samSeneblo qmedebebis zedamxedvelobaze, raTa daculi iqnas arqeologiuri memkvidreoba. im SemTxvevaSi, Tu mSenebloba mimdinareobs istoriul adgilas an kulturuli memkvidreobis zonaSi, mSeneblobis nebarTvis gacemis dros aseve saWiroa kulturis, ZeglTa dacvis da sportis saministros nebarTva.

soflis meurneobis saministros “sakvebi produqtebis uvneblobis, veterinariis da mcenareTa dacvis erovnuli samsaxuri” pasuxismgebelia rTuli sanitaruli dacvis RonisZiebebze miwis samuSaoebis dros sasaflao adgilebis identificirebis SemTxvevaSi. informacia saeWvo sasaflao adgilebze unda ecnobos soflis meurneobis saministros “sakvebi produqtebis uvneblobis, veterinariis da mcenareTa dacvis erovnuli samsaxurs” mSeneblobis kontraqtoris da saqarTvelos regionaluri ganviTarebis da infrastruqturis saministros saavtomobilo gzebis departamentis warmomadgenlebis mier.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Coloca este botón en su sitio:
es.convdocs.org


La base de datos está protegida por derechos de autor ©es.convdocs.org 2012
enviar mensaje
es.convdocs.org
Página principal